Werkproces

 

 

Quality Collect Financiële Diensten heeft een vastgelegd werkproces waarbij de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar is. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze wijze zijn belanghebbenden in staat te monitoren op welke wijze de bewindvoerders functioneren. Het werkproces wordt regelmatig aangescherpt om aan de eisen van de rechtbank te voldoen.

 

 

 

1.Algemeen

Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven.

 

2.Aanvang bewindvoering

De rechthebbende verstrekt alle benodigde informatie en documenten omtrent inkomen,

lasten, schulden en andere financiële zaken en/of verplichtingen welke nodig zijn om een

inventarisatie te maken van de huidige financiële toestand.

(de inventarisatie is onderdeel van de intake werkzaamheden van de bewindvoerder)

 

3.Openen beheerrekening

Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam

van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening.

(BW art 1: 436) De inkomsten en uitgaven van de rechthebbende vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. In het kader van bewindvoering is geen roodstand mogelijk.

 

4.Beginbalans

Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder

een boedelbeschrijving en een beginbalans bij de Rechtbank indienen. In de beginbalans

worden opgenomen de bezittingen en de schulden van rechthebbende (BW art 1: 436 ).

 

5.Budgetplan

Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder

een begroting op inhoudend de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de

rechthebbende. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van rechthebbende met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in elk geval bij voorrang de betaling van de vaste lasten, de noodzakelijke verzekeringen en de kosten van de bewindvoering te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder hiervoor gereserveerd. Indien de bewindvoerder en de rechthebbende geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de bewindvoerder de inhoud van het plan. De rechthebbende is verplicht alle nota’s en rekeningen die hij ontvangt terstond door te geven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal deze rekeningen voldoen als zij vallen binnen het opgestelde budgetplan. Als deze verplichtingen niet zijn opgenomen in het budgetplan zal de bewindvoerder pas over gaan tot betaling na overleg met de rechthebbende mits er ruimte is in het budgetplan en het saldo toereikend is.

 

6. Registergoederen

Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg

dragen voor aantekening van de onder bewindstelling in het openbaar register van het Kadaster ( BW art 1: 436 lid) 3.

 

 

 

 

7.Schulden

Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de

rechthebbende en stelt de schuldeisers eenmalig schriftelijk op de hoogte van de

onderbewindstelling. Inventarisatie van de schulden valt onder de intake werkzaamheden van de bewindvoerder. De bewindvoerder vraagt uitstel van eventuele incasso en/of executiemaatregelen.

De bewindvoerder maakt een plan van aanpak. Dit betreft:

- het onderbrengen van de schulden bij de officiële Schuldhulp Instanties

- aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers op de kern vaste lasten (huur,

energie, zorg).

- het instellen van het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) en schuldeisers verwijzen naar de

eerste beslaglegger.

-  indien de bewindvoerder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot

schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de algemene voorwaarden

tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.

- de bewindvoerder berekent de afloscapaciteit van de rechthebbende op grond van het

genoten inkomen minus vaste lasten en leefgeld. Deze berekening gebeurt met de

voorgeschreven berekeningsmethode van het Recofa-model.

De onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.

 

8.Inkomen

De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder

steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen.

- de rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen,

hetzij middels inkomen uit arbeid, hetzij middels inkomen uit vermogen of door middel

van inkomen uit een uitkering.

- de rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking

hebben op zijn dienstverband c.q. uitkering.

 

9.Uitgaven

De bewindvoerder verricht de uitgaven zoveel mogelijk overeenkomstig de opgestelde

begroting. Absolute prioriteit hebben de huisvestingslasten, gas/licht/water, de

noodzakelijke verzekeringen, kosten bewindvoering en de overige vaste lasten.

-de bewindvoerder verstrekt aan rechthebbende wekelijks of maandelijks een bedrag aan

leefgeld op een daartoe bestemde bankrekening (leefgeldrekening).

-de bewindvoerder beslist aan de hand van het inkomen of het leefgeld bedrag moet

worden aangepast.

 

10.Informatie rechthebbende

De rechthebbende draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, die van invloed

zijn op de bewindvoering en op de bestedingsruimte doorgestuurd worden naar de

bewindvoerder.

De rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder.

- de rechthebbende is bekend met het feit dat de bewindvoerder in het kader van de

uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van

alle relevante informatie met derden.

- de cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie

van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming

Persoonsgegevens van toepassing.

- de rechthebbende geeft bij onderbewindstelling volledige openheid van zaken ten

aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

 

- de rechthebbende is verplicht de wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer

direct aan de bewindvoerder mee te delen.

- de rechthebbende verplicht zich om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe

verplichtingen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder.

Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in standhouden van een roodstand op een bank en/of girorekening.

- de rechthebbende blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële

verplichtingen. De rechthebbende blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van al zijn plichten naar de bewindvoerder en kan zich niet verschuilen achter de budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder.

- de rechthebbende zal de bewindvoerder over alles informeren wat voor hem of haar van belang kan zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als nieuw of ander werk, ontslag, verhuizing, extra inkomsten, wijziging van huur en zorgverzekering premies, winnen van prijzen, het krijgen van een erfenis etc. De rechthebbende zal bij een voornemen om te verhuizen of aanschaf van een ( ander ) auto hierover vooraf toestemming vragen aan de bewindvoerder. Bij vakanties wordt de bewindvoerder vooraf geïnformeerd.

 

11. Informatie bewindvoerder

De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport, waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter ter controle.

De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de actuele stand van de schulden.

Deze wordt eveneens aangeboden aan de kantonrechter ter controle.

De bewindvoerder zal de rechthebbende op diens verzoek periodiek schriftelijk

informeren over de voortgang van de bewindvoering.

De bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter

beschikking stellen van een afschrift van de rekening aan de rechthebbende en het

periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.

 

12.Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en

verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet

worden geacht de rekening op te nemen (BW art 1: 445).

De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter

Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31

december.

 

13.Bereikbaarheid

De bewindvoerders zijn t.b.v. de rechthebbenden en overige belanghebbenden telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00u tot 12.00u. Voorts zijn de bewindvoerders altijd schriftelijk of per e-mail te bereiken. Zie contactgegevens op de website (www.qualitycollect.nl).

 

14.Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. De bewindvoerder

verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van

de rechthebbende is of indien dit uit de aard der bewindvoering voortvloeit.

 

 

15. Klachten of bezwaren

Op verzoek zal de rechthebbende het klachtenreglement en een klachtenformulier ter

beschikking worden gesteld.

 

 

16. Aansprakelijkheid

De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder

welke benaming en welke vorm dan ook, die de rechthebbende door toedoen van de

bewindvoerder bij het uitvoeren van de bewindvoering en de bij hem in dienst zijnde

medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van de

bewindvoerder (BW art. 1: 442).

De rechthebbende vrijwaart de bewindvoerder tegen alle aanspraken van derden die op

enigerlei wijze samenhangen met voor de rechthebbende verrichte werkzaamheden.

De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden

toegerekend.

Indien er sprake is van een omstandigheid, waaronder begrepen een nalaten, die leidt

tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder, dan is de aansprakelijkheid van de

bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bewindvoerder wordt uitgekeerd,

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekering op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van de bewindvoerder komt.

 

 

17. Beëindiging bewindvoering.

De bewindvoering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist over deze aanvraag via een beschikking.

Bij beëindiging van het bewind worden de beheer -en leefgeldrekeningen omgezet naar privérekeningen met een eigen pas. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid van de bank zal dit enige weken, na de beëindiging van het bewind, in beslag gaan nemen.

Bij beëindiging wordt een “rekening en verantwoording” opgemaakt voor rechtbank en rechthebbende.

Bij beëindiging worden alle belanghebbenden aangeschreven en op de hoogte gebracht van de beëindiging.

Indien sprake is van een wijziging van bewindvoering zal met de nieuwe bewindvoerder op maat gemaakte afspraken volgen om de overname goed te laten verlopen.

 

18. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden kunnen niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke

bepaling. Nederlands recht is van toepassing.

De administratie van de bewindvoerder strekt onverminderd de bevoegdheid van de

rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar

voor rekening van de rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte

handelingen, betalingen en reserveringen.

De bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en

reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder

conform getekende uittreksels uit zijn administratie.

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVK

Deze algemene voorwaarden worden kosteloos uitgereikt.

 

Dit uniform werkproces kan ook worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden” van

Quality Collect Financiële Diensten.

 

Voor akkoord,

 

Bewindvoerder                                              Rechthebbende