Incasso

Buitengerechtelijke incasso

Quality Collect verstaat onder een buitengerechtelijke incassoprocedure alle werkzaamheden die ten doel hebben een vordering zonder tussenkomst van een rechter succesvol en zo snel mogelijk te incasseren. Bij het uitbesteden van uw incasso-opdracht(en) mag u van ons hoge kwaliteit eisen. Quality Collect biedt snelheid van handelen, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers en zeer korte en directe communicatielijnen

Een incasso-opdracht is voor Quality Collect altijd maatwerk. Quality Collect werkt namelijk niet vanuit een standaardbehandeling, maar is gericht op de visie van de opdrachtgever, waardoor elke incasso ook een relatiebehoudend karakter kent

 

 

Gerechtelijke incasso

Procedure

Uw vordering kan via een gerechtelijke incassoprocedure worden veiliggesteld. Met een executoriale titel kan beslag worden gelegd op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen. In voorkomende gevallen handelen wij gerechtelijke procedures geheel in eigen beheer af. In samenwerking met ons advocatenkantoor, dat een track record heeft op het gebied van gerechtelijke incasso, en gerechtsdeurwaarders doen wij de volgende werkzaamheden.

 • Het geven van juridische adviezen.
 • Het inschatten van de kans dat de rechter een eis toewijst.
 • Het inschatten van de verhaalsmogelijkheden.
 • Het opstellen van dagvaardingen.
 • Het indienen van conclusies.
 • Het als uw gemachtigde waarnemen van comparities.
 • Het laten betekenen van vonnissen.
 • Het sturen en opvolgen van eventuele uit te voeren executiemaatregelen.

In tegenstelling tot de buitengerechtelijke incassoprocedure geldt niet het concept No cure No pay. Wij voeren een gerechtelijke incassoprocedure in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever. Wij vragen als uw gemachtigde dan ook altijd uw expliciete toestemming voordat een gerechtelijke incassoprocedure wordt opgestart. U mag van ons als specialist een advies verwachten waaronder een kosten-baten analyse.

Tarieven

Dossierkosten

Dossierkosten worden in eerste instantie bij uw debiteur in rekening gebracht. Bij oninbare vorderingen of intrekking op verzoek van de opdrachtgever, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Dossierkosten bedragen € 35,- per dossier voor (binnenlandse) vorderingen. De variabele kosten voor informatieaanvragen zoals verhaalsonderzoeken, adresverificaties, handelskredietinformatie en uittreksels bij het handelsregister, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden in eerste instantie altijd doorberekend aan de debiteur, zodat deze bij volledige betaling niet voor uw rekening komen.

Incasso Provisie

De provisie van 3 tot 15 % over de vordering is afhankelijk van de hoogte van de uit handen gegeven vordering. U bent alleen provisie verschuldigd indien na interventie van Quality Collect betaald wordt. Vindt geen betaling plaats, dan bent u geen provisie verschuldigd, zodat we spreken van No Cure No Pay!

De incassoprovisie is gelijk aan de incassokosten die bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Alleen over de uiteindelijk door de debiteur betaalde bedragen berekenen wij onze provisie aan u volgens de onderstaande staffel.

 • 15% over de eerste € 5.000,-
 • 10% over het meerdere tot € 12.000,-
 • 8% over het meerdere tot € 25.000,-
 • 5% over het meerdere tot € 50.000,-
 • 3% over het meerdere

Geen resultaat, geen kosten (buiten de dossierkosten).

Onze provisie wordt berekend over het geincasseerd bedrag (hoofdsom + rente).

Voor het buitenland kunnen afwijkende tarieven van toepassing zijn.

Indien de incassowerkzaamheden leiden tot teruggave van goederen of tot creditering van (een deel van) de vordering dan wordt dit aangemerkt als zijnde een betaling, ongeacht of de betaling aan u of aan Quality Collect is geschied.

Mocht het onverhoopt toch tot een juridische procedure komen, dan kunt u op Quality Collect Incasso blijven vertrouwen. U kunt erop rekenen dat advocaten en gerechtsdeurwaarders op adequate wijze door ons worden aangestuurd.

 

Rekenvoorbeeld incassokosten

Het voor u te incasseren bedrag:

Totaal openstaande vorderingen/facturen 1.000,00

+ Rente

66,00

Uw vordering op debiteur

1.066,00

     

+ Incassokosten

15% € 159,90

+ Dossierkosten

35,00

Totaal te voldoen door debiteur

1.260,90

Bij volledige betaling door de debiteur sturen wij u de volgende declaratie:

Incassoprovisie over ontvangen bedrag

15% €

159,90

+ Dossierkosten

35,00

+ BTW (19%)

37,00

Onze declaratie aan opdrachtgever

231,90

Totale opbrengst voor de opdrachtgever:

Betaald door debiteur

1.260,90

-/- Onze declaratie

231,90

     

Uitbetaling door Quality Collect aan opdrachtgever

1.029,00

+ Teruggave BTW

37,00

Totaal opbrengst voor opdrachtgever

1.066,00